REGULAMIN 

SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ NA POŁÓW RYB

Spis treści:
§1 Definicje…………………………………………………………………………………………….2
§2 Wymogi techniczne…………………………………………………………………………..2
§3 Zakup zezwolenia……………………………………………………………………….…….2
§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy………………………………………………………..4
§5 Reklamacje…………………………………………………………………………………………4
§6 Postanowienia końcowe……………………………………………………………… …..4

§1 DEFINICJE

Gospodarstwo - Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” Piotr Fenicki z siedzibą w Bartołty Wielkie 34, NIP: 5342137006 , Regon:519608955, 

Serwis - internetowy serwis usługowy prowadzony przez Gospodarstwo Rybackie „Bartołty Wielkie” Piotr Fenicki , w którym Kupujący może dokonać Transakcji,

Kupujący - osoba dokonująca zakupu zezwolenia na połów ryb na terenie wód Gospodarstwa Rybackiego „Bartołty Wielkie” Piotr Fenicki  za pośrednictwem Serwisu, spełniająca wymogi Regulaminu dotyczącego zasad połowu ryb na terenach podległych danemu Gospodarstwu, 

Transakcja – indywidualna umowa sprzedaży zezwolenia na połów ryb zawarta za pośrednictwem Serwisu, z tytułu której następuje Płatność,

Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz Gospodarstwa świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Dotpay: e-przelewem, kartą kredytową lub inną metodą, dostępną w Serwisie.

Dotpay - podmiot, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje płatności za zakupione zezwolenia na połów ryb.

§2 WYMOGI TECHNICZNE

1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 
  2) spełnienie następujących wymagań technicznych dla sprzętu informatycznego:
    a) dostęp do sieci Internet,

  b) zainstalowanie w systemie przeglądarki

2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

§3 ZAKUP ZEZWOLENIA

1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnych zasad sprzedaży on-line zezwoleń na połów ryb wodach Gospodarstwa.

2. Serwis dostępny jest pod adresami www.bartolty.eokon.pl, www.eokon.pl

3. Zakup zezwolenia jest możliwy po zalogowaniu się Kupującego w Serwisie, przy użyciu loginu i hasła. Kupujący, który pierwszy raz korzysta z Serwisu musi dokonać swojej rejestracji. W tym celu należy wybrać zakładkę „zarejestruj się” i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na ekranie.

4. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Kupujący.  

5. Kupujący może dokonać zakupu następujących rodzajów zezwoleń (tzw. e-zezwolenia): jednodniowe, dwudniowe, siedmiodniowe,  czternastodniowe, sezon zimowy, sezon letni, roczne, na wszystkie lub jedno jezioro oraz. 

6. Zakupione i wydrukowane e-zezwolenie jest ważne dla wszystkich wędkarzy wraz z kartą wędkarska

7. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line, zgodnie z poniższym Regulaminem. Kupujący, w celu dokonania płatności wybiera formę płatności dostępną w Serwisie.

8. Rozliczenia Transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.

9. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system Dotpay dostępne jest na stronie www tuż po dokonaniu płatności. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Moje płatności]. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie, w zakładce [Moje zezwolenia], znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia.

10.Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe Kupującego mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Gospodarstwie.

11.Do zakupu e-zezwolenia na połów ryb konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem połowu ryb dostępnym w Gospodarstwie  na terenie działania którego obowiązywać będzie-zezwolenie.

§4 ZAWARCIE i ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez dokonanie przez Kupującego płatności on-line za e-zezwolenie, po uzyskaniu przez Gospodarstwo potwierdzenia przez Dotpay o dokonaniu płatności.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest imienne e-zezwolenie, udostępnione w formacie PDF. 
3. E –zezwolenie zawiera następujące dane:
1) Imię i nazwisko, adres
2) Numer karty wędkarskiej
3) Numr zezwolenia
4. W przypadku stwierdzenia przez Gospodarstwo, że Kupujący narusza postanowienia  Regulaminu połowu ryb ma prawo do wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie zostanie przekazane Kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Od momentu złożenia oświadczenia Kupujący traci prawo do połowu ryb na danym terenie, a e-zezwolenie traci ważność.

§5 REKLAMACJE

1. W przypadku gdy:
a.  e-zezwolenie zawiera błędy, jest niekompletne bądź zawiera wady uniemożliwiające korzystanie z e-zezwolenia, 
b. zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z Serwisu lub dokonania zakupu e-zezwolenia
Kupujący ma prawo zgłosić do Gospodarstwa.
3. Reklamację zgłasza się na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust.1.
4. Gospodarstwo rozpatruje ostatecznie reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Kupującego o podjętej decyzji.
5. Gospodarstwo ma prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, która wpłynęła po terminie.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać na adres serwis@eokon.pl
2. Warunkiem skorzystania z niniejszego Serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Gospodarstwo jest upoważnione do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.
4. Gospodarstwo zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania sprzedaży e-zezwoleń, w poszczególnych okręgach, jak również na całym obszarze działania Gospodarstwa.
5. Gospodarstwo zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względów technicznych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
7.  Niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
8.  Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Gospodarstwa, na terenie którego obowiązywało e-zezwolenie.
9. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gospodarstwo (na terenie którego obowiązuje e-zezwolenie) na potrzeby realizacji umowy sprzedaży, w tym na wprowadzenie jego danych do Bazy danych Gospodarstwa, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupującemu przysługują wszystkie prawa przewidziane w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami,  tym prawo do zmiany danych.  

 

Strona używa ciasteczek.Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Zalogowanie do strony eokon.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu
danych osobowych w celu sprawnej obsługi serwisu. 
W zakładce Klauzula informacyjna dowiesz się kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane.

 


ok